מעצר בית

 

מעצר בית או תנאים מגבילים הכוללים שהיה בבית חלק מהיממה זהו מוסד שהשתנה ברבות השנים כאשר בית המשפט נדרש לא להאריך מעצר לצרכי חקירה ("מעצר ימים") "אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי שיחרור שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותות." (סעיף 13 ב' לחוק סדר הדין בפלילים (אכיפה – מעצרים)). 

 

קביעת דומה מתאפשרת גם במסגרת הגשת כתב האישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים (מ.ת). קביעה כזו בחוק המעצרים הישראלי נובעת מכך שמעצרו של אדם טרם הורשע היא פגישה קשה בזכויות היסוד של של אדם , כאשר קיימת חזקת החפות של האדם טרם הרשעתו. 

 

יכולת השחרור למעצר בית תלויה במספר תנאים :

 

האחד, כאשר נעצר אדם ולאחר חקירה שוחרר למעצר בית (מלא או חלקי), בהוראת קצין משטרה.

השני, כאשר נעצר אדם והובא בפני שופט אשר שיחרר את האדם (וייתכן בהסכמה עם התביעות), למעצר בית מלא או חלקי.

השלישי, כאשר הוגש כתב אישום לבית המשפט לאחר טיעון ואולי גם נשלח הנאשם לשירות המבחן או יחידה אחרת, מחליט השופט בדיון בהליך המעצר (מ.ת - להבדיל מכתב האישום – ת.פ) , לשחרר את הנאשם למעצר בית מלא או חלקי.

 

 * כל האפשרויות האלה ניתנות לערעור למחוזי ולעליון 

 * כל ההחלטות בענין יכולות להשתנות במסגרת בקשה לעיון חוזר לאחר שלשה חודשים או פחות

    מרגע ההחלטה בעניינו.

 

בבואו של בית המשפט להורות על מעצר הבית, צריך השופט לקבוע את מידת מסוכנותו של האדם ואת אפשרות כי החשוד / נאשם יכול להפר את מעצר הבית או לפגוע בהמשך החקירה בתיק.  המסוכנות נקבעת הן ממסוכנות טבועה הקיימת בחוק לעניין חלק מסעיפי האישום (רצח, שוד, אלמ"ב, עבירות סמים (לא כולל שימוש עצמי),עבירות אלימות חמורה) (סעיף 21 א(1)-(5) לחוק סדר הדין הפלילי) , הן מעברו הפלילי של הנאשם / חשוד, הן מפאת האמון שיכול לתת השופט בנאשם אם בשל עברו, ולאחר בדיקת שירות המבחן את מסוכנותו. וזאת כמובן לאחר מציאת ערבים המקובלים על בית המשפט ותשלום סכום ההפקדה במזומן או בכרטיס אשרי,  שיחולט באם יפר הנאשם / החשוד את תנאי מעצר הבית שיוטלו עליו. 

הפרת מעצר הבית מאפשר את מעצרו המיידי והבאתו בפני שופט תוך 24 שעות. 

 

כעת, לאחר שהוטלו עליו התנאים הנדרשים, יכול החשוד לצאת לביתו (בערבות אדם שישגיח עליו עד ל 24 שעות ביום), או לבית חברו המרוחק ממקום ביצוע העבירה ב 20-40-60-100 ק"מ, או למוסד גמילה בו ישהה בתנאי מעצר הבית, ועבור קטינים קיימים מעט מקומות המשמשים כחלופה מוסדית בהם יוכל לשהות בתנאים האלה. 

 

לעיתים נאכפת תקופת מעצר הבית באמצעות איזוק אלקטרוני אשר מדווח על כל יציאה מהבית. לאחרונה (11.16) התקבלה פסיקה בעליון אשר מאפשרת חישוב ימי המעצר בית במסגרת ימים בהם הוא אמור להיות והמוגבלים ב 9 חודשים מעצר אלא אם העריך בית המשפט את התקוה בה ישהה במעצר בית מלא. נקבע בבש"פ 4206/16 טחימר כי ימי האיזוק האלקטרוני יחושבו על פי יחס של 1:2 לעניין הצורך להגיש בקשה לעליון להגשת בקשה להארכת זמני המעצר. 

 

הערה אישית : בקרוב נוכל לטעון כי קיזוז ימי המעצר בית צריך להתבצע גם מתקופת מעצרו של הנאשם לעניין עונשו.

 

תקופת מעצר הבית לא מתקזזת עם התקופה אותה הוא מקבל כעונש. אבל ניתן לטעון ניתן לטעון כי התקופה תחשב כשיקול משמעותי להקלה בענישה ובאורך המאסר. 

 

 

 

 

                                                                                          עזר מבורך, עו"ד לפלילים ודיני עבודה

 

 

 

הסעיפים הרלוונטים : 

 

חוק סדר הדין בפלילים (סמכויות אכיפה – מעצרים) , התשנ"ו 1996

 

עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום

13.  (א)  שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

             ......................

  ב)  שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

 

 

מעצר לאחר הגשת כתב אישום (תיקון מס' 11) תשע"ה-2014

21.  (א)  הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   בית המשפט סבור, על סמך חומר שהוגש לו, כי נתקיים אחד מאלה:

(א)   ... 

(2)   בית משפט ציווה על מתן ערובה והערובה לא ניתנה להנחת דעתו של בית המשפט או שהופר תנאי מתנאי הערובה, או שנתקיימה עילה לביטול השחרור בערובה.

          (ב)  בית המשפט לא יתן צו מעצר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן נוכח, לאחר ששמע את הצדדים, שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה, ולענין סעיף קטן (א)(1), לא יצווה בית המשפט כאמור, אלא אם כן נתקיימו גם אלה:

(1) לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם, פחותה;

 

 

 

החלטה על מעצר בפיקוח אלקטרוני (תיקון מס' 11) תשע"ה-2014

22ב.  (א)  מצא בית המשפט כי התמלאו התנאים למתן צו מעצר לפי הוראות סעיף 21(א), וכי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה כאמור בסעיף 21(ב)(1), רשאי הוא, בכפוף לשאר הוראות סעיף זה, להורות כי חלף החזקת העצור במקום מעצר, יימצא העצור במקום שיקבע ולמשך תקופה שיקבע, בתנאי פיקוח אלקטרוני (בחוק זה – מעצר בפיקוח אלקטרוני), אם התקיימו כל אלה:

(1)   הנאשם נתן את הסכמתו לכך;

(2)   בית המשפט מצא כי בנסיבות המקרה מעצר בפיקוח אלקטרוני יאפשר את השגת תכלית המעצר, לאחר ששקל, בין השאר, את כל אלה:

(א)   חומרת העבירה שבה מואשם הנאשם;

(ב)   עברו הפלילי של הנאשם;

(ג)    אם נעצר הנאשם במעצר בפיקוח אלקטרוני בעבר – האם עמד בתנאי הפיקוח, בהתאם לדיווח שימסור התובע לעניין זה.

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), מצא בית המשפט כי יש לעצור את הנאשם, לא יוטל מעצר בפיקוח אלקטרוני לגבי מי שנאשם בעבירות המפורטות להלן, אלא אם כן שוכנע בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי בשל נסיבות ביצוע העבירה או נסיבותיו המיוחדות של הנאשם, ובכלל זה היותו של הנאשם קטין, ניתן להסתפק במעצר בפיקוח אלקטרוני:

(1)   עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 21(א)(1)(ג);

(2)   עבירה לפי סעיף 257, 258 או 259 לחוק העונשין;

(3)   עבירה לפי סעיף 12 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(4)   עבירה לפי סעיף, 2, 3 או 4 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003.

(ג)   לשם החלטה על מעצר בפיקוח אלקטרוני יקבל בית המשפט דיווח מאת המנהל או מי מטעמו כי התקיימו כל אלה:

(1)   מעצר העצור בפיקוח אלקטרוני עומד במכסת מספר המפוקחים שקבע השר לפי סעיף 22יב;

(2)   מקום הפיקוח המוצע ואמצעי התקשורת בו מאפשרים פיקוח אלקטרוני, והושלמו בו ההתאמות הנדרשות לשם קיום הפיקוח האלקטרוני.

(ד)  סבר המנהל כי בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות לא ניתן להפעיל, באותה העת את תכנית הפיקוח המוצעת מטעמים של סכנה לפגיעה בביטחון הנפש, יפנה לקבלת חוות דעת מקצין משטרה בכיר בעניין; מצא קצין משטרה בכיר כי לא ניתן להפעיל את תכנית הפיקוח כאמור, תובא חוות דעתו המנומקת לפני בית המשפט לשם קבלת החלטה לפי סעיף קטן (ג); לא יחליט בית המשפט על מעצר בפיקוח אלקטרוני בניגוד לחוות דעת כאמור אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ה)  לא הוגש דיווח המנהל לפי סעיף קטן (ג) בתוך חמישה ימי עבודה מיום שהורה על כך בית המשפט, יובא העצור לפני שופט בתוך 24 שעות מתום המועד האמור.

 

תסקיר מעצר לעניין מעצר בפיקוח אלקטרוני (תיקון מס' 11) תשע"ה-2014

22ג.   (א)  הורה בית המשפט על הגשת תסקיר מעצר בהתאם להוראות סעיף 21א, לשם דיון בעניין מעצר בפיקוח אלקטרוני, יכלול תסקיר המעצר התייחסות גם לכל אלה:

(1)   התאמת העצור למעצר בפיקוח אלקטרוני;

(2)   מקום הפיקוח המוצע;

(3)   בני משפחה או דיירים נוספים המתגוררים במקום הפיקוח המוצע, וכן אפשרות התאמתם של בני המשפחה או הדיירים כאמור, או של אדם אחר, לשמש ערבים לקיום תנאי המעצר בפיקוח אלקטרוני.

(ב)  על אף האמור בסעיף 21א(א), לא יורה בית המשפט על מעצר בפיקוח אלקטרוני בלא קבלת תסקיר מעצר כאמור בסעיף קטן (א) לגבי עצור כמפורט להלן, אלא מטעמים חריגים שיירשמו:

(1)   מי שנאשם בעבירה המנויה בסעיף 22ב(ב);

(2)   מי שנעצר או נאסר בעבר.

         (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסעיף 10ז(ב) לחוק הנוער.

 

 

מאמרים | מעצר בית עם או בלי איזוק אלקטרוני

עזר מבורך ושות' – משרד עורכי דין  פלא : 0506-330683​

050-6330683​

חפשו אותנו בפייסבוק